Artikel 1: Definities

Aanbod: Een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, gedaan door of namens nemPRO/Bioresonantie.nl waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, offertes, prijsopgaven en voorstellen.

Afnemer: Degene die, rechtspersoon of natuurlijke persoon, met Bioresonantie.nl een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden: Onderhavige set algemene voorwaarden.

Bioresonantie.nl: Een handelsnaam van nemPRO tbv de exploitatie van platform bioresonantie.

Dienst: Werkzaamheden die door Bioresonantie.nl in opdracht van Afnemer worden verricht.

Gebrek: Het niet voldoen van het Product, de Dienst of de Prestatie aan de Overeenkomst.

Levertijd/Uitvoeringsperiode: De tussen nemPRO/Bioresonantie.nl en Afnemer afgesproken termijn waarbinnen het Product, de Dienst of de Prestatie geleverd moet zijn, dan wel uitvoering moet zijn gegeven aan de Overeenkomst, door Afnemer en nemPRO/Bioresonantie.nl.

nemPRO:  De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, nemPRO BV, gevestigd en kantoorhoudende te (7332 BP) Apeldoorn aan het adres Lange Amerikaweg 63, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59042362, dan wel een rechtspersoon of vennootschap behorende tot de groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek waar de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden deel van uitmaakt, die een Overeenkomst sluit met Afnemer.

Opleidingsactiviteit: Iedere vorm van training, studie, workshop, begeleiding, lezing, presentatie en nascholing gegeven door nemPRO/Bioresonantie.nl.

Order: Het door Afnemer aan nemPRO/Bioresonantie.nl gedaan aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, tot het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst: De tussen Afnemer en nemPRO/Bioresonantie.nl tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de verkoop, koop en levering van het Product, de Dienst, de Opleidingsactiviteit of de Prestatie door nemPRO/Bioresonantie.nl aan Afnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Partijen:   nemPRO/Bioresonantie.nl en Afnemer gezamenlijk.

Prestatie: Het Product, de Dienst en/of de Opleidingsactiviteit gezamenlijk.

Prijs: Het voor het Product, de Dienst, de Opleidingsactiviteit of de Prestatie door Afnemer aan nemPRO/Bioresonantie.nl te betalen bedrag.

Product:  De door nemPRO/Bioresonantie.nl op grond van de Overeenkomst aan Afnemer te leveren roerende zaak.

Hetgeen in deze algemene voorwaarden in enkelvoud is gesteld, dient in voorkomend geval in meervoud te worden begrepen.

Artikel 2: Toepasselijkheid en uitleg
2.1 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven deze algemene voorwaarden. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van deze algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle uitnodigingen tot het doen van een Aanbod, aanbieding, aanvaarding, opdracht, bevestiging en Overeenkomst tussen nemPRO/Bioresonantie.nl en de Afnemer alsmede op alle (rechts)verhoudingen tussen Partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen.

2.3 Iedere verwijzing door de Afnemer naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door nemPRO/Bioresonantie.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover nemPRO/Bioresonantie.nl deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.

2.5 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of op andere wijze haar rechtsgeldigheid verliest, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Eerstgenoemde bepaling wordt in dat geval vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking hiervan.

Artikel 3: Aanbod
3.1 Elk Aanbod is vrijblijvend, tenzij het een termijn voor aanvaarding bevat.

3.3 Toezending van een Aanbod en/of (andere) documentatie verplicht nemPRO/Bioresonantie.nl niet tot acceptatie van een Order. Van niet-acceptatie door nemPRO/Bioresonantie.nl wordt zo spoedig mogelijk aan Afnemer mededeling gedaan. Hierbij hoeft nemPRO/Bioresonantie.nl geen opgave te doen van de reden van niet-acceptatie.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Order (schriftelijk) door nemPRO/Bioresonantie.nl wordt aanvaard. Indien de Overeenkomst door een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon wordt gesloten, verklaart deze persoon – door het plaatsen van de Order – daartoe bevoegd te zijn, althans dat hij instaat voor de toereikende volmacht daartoe. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle voor Afnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.3 Een wijziging van de Overeenkomst is voor nemPRO/Bioresonantie.nl slechts bindend indien deze door haar (schriftelijk) is aanvaard.

3.4 Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven Levertijd/Uitvoeringsperiode worden gewijzigd.

3.5 nemPRO/Bioresonantie.nl kan een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren zonder daardoor in gebreke te raken.

3.6 Als Afnemer aan nemPRO/Bioresonantie.nl data, tekeningen, gegevens etc. verstrekt, mag nemPRO/Bioresonantie.nl uitgaan van de juistheid ervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren.

3.7 nemPRO/Bioresonantie.nl kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.8 nemPRO/Bioresonantie.nl kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens, zoals, doch niet uitsluitend, prijslijsten, brochures, folders en via haar website voor zover in haar Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.

3.9 Noemt nemPRO/Bioresonantie.nl in haar Aanbod een hoeveelheid en een daaraan gekoppelde prijs, dan bestaat voor haar geen verplichting tot levering van een gedeelte van de in de offerte genoemde hoeveelheid tegen het evenredige deel van de voor het geheel opgegeven Prijs.

3.10 In het geval de aanvaarding door Afnemer – ook indien slechts op ondergeschikte punten –  afwijkt van het Aanbod van nemPRO/Bioresonantie.nl, wordt de Overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen. Dit geldt niet wanneer nemPRO/Bioresonantie.nl de afwijking (schriftelijk) accepteert.

3.11 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomend in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen en/of Aanbod is nemPRO/Bioresonantie.nl niet aansprakelijk, tenzij er voor haar een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De door nemPRO/Bioresonantie.nl gehanteerde Prijs is exclusief:

 1. omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege;
 2. eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten, daaronder mede begrepen verpakkings-, transport- (waaronder ook begrepen het in- en uitladen), verzekerings-, reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, zoals deze ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst gelden, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

4.2 Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.3 nemPRO/Bioresonantie.nl is gerechtigd de Prijs te verhogen indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen en verwachte hoeveelheid te leveren Prestatie en te maken kosten – zonder dat dit aan nemPRO/Bioresonantie.nl kan worden toegerekend – in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, dat in redelijkheid niet van nemPRO/Bioresonantie.nl mag worden verwacht dat de hoeveelheid te leveren Prestatie en te maken kosten tegen de oorspronkelijk overeengekomen Prijs wordt geleverd. nemPRO/Bioresonantie.nl zal de Afnemer op de hoogte stellen van zijn voornemen tot het verhogen van de Prijs en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Indien en voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan hij in het geval dat de Prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan nemPRO/Bioresonantie.nl ontbinden.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden en verzuim
5.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder verrekeningen of inhoudingen, door storting of overmaking op (een) door nemPRO/Bioresonantie.nl aangewezen bankrekening(en). Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van nemPRO/Bioresonantie.nl.

5.2 Betaling tijdens een online bestelling via de website gedurende het doorlopen van het bestelproces, dient direct plaats te vinden via een daartoe geschikt elektronisch medium, zoals iDEAL, door storting of overmaking op (een) door nemPRO/Bioresonantie.nl aangewezen bankrekening(en). Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van nemPRO/Bioresonantie.nl.

5.3 Indien Afnemer niet (tijdig) betaalt, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan contractuele rente van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) verschuldigd, maandelijks te voldoen, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is.

5.4 nemPRO/Bioresonantie.nl is te allen tijde gerechtigd van Afnemer vooruitbetaling, onmiddellijke betaling een incassomachtiging of zekerheidstelling te verlangen onder opschorting van haar leveringsplicht, voor de nakoming van alle (betalings)verplichtingen van Afnemer tegenover nemPRO/Bioresonantie.nl. Aan dit verzoek dient direct door Afnemer te worden voldaan. Bij het uitblijven van het voldoen aan voornoemd verzoek is Afnemer direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

5.4 In afwijking van het voorgaande wordt al hetgeen Afnemer op dat moment aan nemPRO/Bioresonantie.nl verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar indien:

 1. Afnemer zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt;
 2. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) Afnemer;
 3. door Afnemer het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) Afnemer;
 4. met betrekking tot alle of een deel van Afnemers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor;
 5. Afnemer surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
 6. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Afnemer de vestiging heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Afnemer zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit  Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
 7. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van Afnemer wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
 8. Afnemer een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
 9. de ondernemingsactiviteiten van Afnemer feitelijk worden gestaakt;
 10. Afnemer zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.

5.5 Door Afnemer verrichte betalingen strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten. Vervolgens tot mindering van de eventueel verschuldigde rente (waaronder ook lopende rente) en ten slotte in mindering op de hoofdsom, in volgorde van factuurdata en waarbij als eerste aan de oudste facturen wordt toegerekend.

5.6 Indien Afnemer niet (tijdig) betaalt, is Afnemer aan nemPRO/Bioresonantie.nl buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten. Naast de buitengerechtelijke kosten is Afnemer tevens de gerechtelijke kosten verschuldigd verbonden aan de incassoprocedure.

Artikel 6:  Levertijd en Uitvoeringsperiode
6.1 Door nemPRO/Bioresonantie.nl wordt de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode bij benadering vastgesteld.

6.2 nemPRO/Bioresonantie.nl gaat er bij de vaststelling van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode vanuit dat hij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op het moment van deze vaststelling redelijkerwijs bekend zijn.

6.3 De Levertijd en/of Uitvoeringsperiode vangt aan nadat Afnemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

6.4 In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die nemPRO/Bioresonantie.nl redelijkerwijs bekend waren toen de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode werd overeengekomen, heeft nemPRO/Bioresonantie.nl het recht de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.

6.5 Wijziging van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode van bijzondere aard, of geringe betekenis, geeft Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. In andere gevallen van wijziging van de Levertijd en/of Uitvoeringsperiode kan Afnemer de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan nemPRO/Bioresonantie.nl ontbinden. Hij heeft dan, voor zover van toepassing, recht op teruggave van het reeds voor het Product, de Dienst, de Opleidingsactiviteit of de Prestatie betaalde gedeelte van de Prijs.

6.6 Overschrijding van de overeengekomen Levertijd en/of Uitvoeringsperiode geeft, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, Afnemer nimmer recht op schadevergoeding – tenzij er een wettelijke verplichting tot schadevergoeding bestaat – of, indien gekocht is op aanvoer van fabriek, tot levering uit voorraad.

Artikel 7:  Levering en risico overgang
7.1 Levering vindt plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in het geval van een Product ex works (conform de Incoterms 2010) en in het geval van een Dienst, Opleidingsactiviteit of Prestatie zodra nemPRO/Bioresonantie.nl deze aanbiedt en of heeft aangeboden aan Afnemer op de in het handelsverkeer gebruikelijke wijze. Dadelijk nadat het Product, de Dienst, de Opleidingsactiviteit of de Prestatie is geleverd, draagt Afnemer het risico voor alle directe en/of indirecte schade die aan of door het Product, de Dienst, de Opleidingsactiviteit of de Prestatie mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van nemPRO/Bioresonantie.nl is te wijten.

7.2 Aan eventuele specifieke wensen van Afnemer ter zake het transport/verzending/uitvoering geeft nemPRO/Bioresonantie.nl slechts gevolg, indien Afnemer heeft verklaard de meerkosten daarvan te zullen dragen.

7.3 Indien het vervoer van het Product door, of door bemiddeling van, nemPRO/Bioresonantie.nl geschiedt, dient Afnemer zorg te dragen en in te staan voor deugdelijk, volledig en voldoende ontvangstmaterieel alsmede voldoende gekwalificeerd personeel en dient Afnemer te garanderen dat de (opslag)plaats(en), waarin of waar het Product gelost moet worden, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar is/zijn.

7.4 Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (af)levering, zal het Product voor risico van Afnemer worden opgeslagen. Afnemer dient in dat geval de opslagkosten te betalen, onverminderd het recht van nemPRO/Bioresonantie.nl om alsnog nakoming en/of schadevergoeding te vorderen en/of over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud, zaakvorming en verpanding
8.1 Het door nemPRO/Bioresonantie.nl geleverde en nog te leveren Product blijft eigendom van nemPRO/Bioresonantie.nl totdat voldoening heeft plaatsgevonden van al hetgeen Afnemer verschuldigd is of zal worden uit hoofde van de Overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of rechtsverhouding, waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten of rechtsverhoudingen.

8.2 Indien Afnemer zijn verplichtingen jegens nemPRO/Bioresonantie.nl niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat dit het geval zal zijn, is nemPRO/Bioresonantie.nl gerechtigd het Product waarop het in lid 1 van dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, weg te (doen) halen bij Afnemer dan wel bij derden die het Product voor Afnemer houden.

8.3 Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat het recht van nemPRO/Bioresonantie.nl op volledige schadevergoeding onverlet.

8.4 Afnemer is verplicht, indien het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf betreft:

 1. het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s. Hieronder vallen bijvoorbeeld schade door diefstal, water, brand en ontploffing;
 2. de originele polis van de onder sub a van dit lid genoemde verzekering op eerste verzoek van of namens nemPRO/Bioresonantie.nl aan deze ter inzage te geven en van deze polis kopieën te verstrekken;
 3. alle aanspraken van Afnemer uit hoofde van de onder sub a van dit artikel genoemde verzekeringen aan nemPRO/Bioresonantie.nl te verpanden;
 4. zolang volledige betaling van het geleverde Product niet heeft plaatsgevonden, het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product als een goed huisvader te bewaren en erop toe te zien dat het Product onbeschadigd blijft.

8.5 Afnemer is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product te merken als het eigendom van nemPRO/Bioresonantie.nl.

8.6 Afnemer is verplicht op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die nemPRO/Bioresonantie.nl ten aanzien van het Product wenst te treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht en die Afnemer niet onredelijk hinderen in diens normale bedrijfsvoering.

8.7 Afnemer verbindt zich op voorhand – tot zekerheid van alle (toekomstige) vorderingen welke nemPRO/Bioresonantie.nl buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten op Afnemer heeft of zal verkrijgen – op eerste verzoek van nemPRO/Bioresonantie.nl, onverwijld mee te werken aan verpanding van het Product, of de nieuwe zaak als bedoeld in lid 10 van dit artikel, aan nemPRO/Bioresonantie.nl. Afnemer verbindt zich in dit kader onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan het voldoen aan de vestigingsvereisten voor een rechtsgeldig pandrecht.

8.8 Afnemer is niet bevoegd het Product dat krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud valt, aan een ander dan nemPRO/Bioresonantie.nl te verpanden of hier enig ander recht op te (doen) vestigen. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 juncto artikel 3:98 BW. Afnemer is verplicht relevante derden, zoals doch niet beperkt tot financiers, actief te informeren over het voorgaande. Afnemer is verplicht nemPRO/Bioresonantie.nl te informeren zodra zij weet c.q. zou moeten vermoeden dat een derde een pandrecht en/of enig ander recht, daaronder tevens te verstaan een (derden)beslag, wil vestigen c.q. leggen en/of meent dit te hebben verkregen.

8.9 In de situaties, genoemd in lid 6, lid 7 en lid 8 van dit artikel, is Afnemer, indien het een rechtspersoon of een natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf betreft, verplicht alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10% van de tussen Afnemer en nemPRO/Bioresonantie.nl ten aanzien van het Product overeengekomen Prijs en wel per dag, of gedeelte daarvan, dat Afnemer hierin nalatig blijft.

8.10 Indien Afnemer (mede) uit het door nemPRO/Bioresonantie.nl geleverde Product een nieuwe zaak vormt, vormt Afnemer die zaak slechts voor nemPRO/Bioresonantie.nl en houdt Afnemer de nieuw gevormde zaak voor nemPRO/Bioresonantie.nl totdat Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. nemPRO/Bioresonantie.nl heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

8.11 Het door nemPRO/Bioresonantie.nl aan Afnemer geleverde Product heeft, in het kader van de invulling van de verkeersopvatting met betrekking tot natrekking en vermenging zoals neergelegd in de artikel 5:14 en 5:15 Burgerlijk Wetboek, te tellen als hoofdzaak.

Artikel 9: Verplichtingen van Afnemer
9.1 Afnemer draagt zorg en staat in voor de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de aan nemPRO/Bioresonantie.nl in het kader van de Overeenkomst relevante verstrekte gegevens, waaronder bijvoorbeeld maatvoeringen, berekeningen en tekeningen.

9.2 Afnemer is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het gebruik van het Product (in acht) moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid en veiligheid van het Product. Dit betreft onder meer alle maatregelen en aanwijzingen die zijn genoemd door nemPRO/Bioresonantie.nl dan wel die zijn opgenomen in door nemPRO/Bioresonantie.nl meegeleverde handleidingen en/of instructiemateriaal.

Artikel 10: Garantie
10.1 nemPRO/Bioresonantie.nl garandeert de deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de Prestatie, die naar beste inzicht en vermogen van nemPRO/Bioresonantie.nl en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, geldend op het moment van levering, wordt uitgevoerd. Ten aanzien van de Dienst is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van nemPRO/Bioresonantie.nl en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis. Indien Afnemer meent dat hieraan niet is voldaan, dient hij overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden te handelen. Wanneer nemPRO/Bioresonantie.nl in dat geval vaststelt dat de klacht gegrond is, zal nemPRO/Bioresonantie.nl overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel handelen, doch uitsluitend indien voornoemde Afnemer aantoont dat dit Gebrek veroorzaakt is door onjuiste fabricage, constructie of verwerking van het Product, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door nemPRO/Bioresonantie.nl.

10.2 Uitsluitend naar keuze van nemPRO/Bioresonantie.nl, gaat nemPRO/Bioresonantie.nl over tot kosteloos herstel, danwel gehele of gedeeltelijke vervanging van het Product. Indien nemPRO/Bioresonantie.nl overgaat tot gehele of gedeeltelijke vervanging van het Product, kan zij het voordeel van eventueel tijdelijk gebruik door de Afnemer verrekenen. Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn kosten welke redelijkerwijze niet ten laste van nemPRO/Bioresonantie.nl behoren te komen, zoals transport-, reis- en loonkosten.

10.3 De overeengekomen reclamatietermijn wordt niet verlengd door vervanging of herstel van het Product krachtens lid 1 en lid 2 van dit artikel.

10.4 Indien en voor zover ten aanzien van het Product een leverancier jegens nemPRO/Bioresonantie.nl tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de in lid 1 en lid 2 van dit artikel verleende garantie door nemPRO/Bioresonantie.nl nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.

10.5 nemPRO/Bioresonantie.nl biedt geen garantie voor een Gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een (gedeeltelijk) door Afnemer voorgeschreven wijze van verwerken, opslag, constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is, door een door de Afnemer voorgeschreven toeleverancier, adviseur, onderaannemer of hulppersoon.

10.6 Voormelde garantieverplichting vervalt indien:

 1. Afnemer zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het Product (laat) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van nemPRO/Bioresonantie.nl;
 2. Een label van het Product verwijderd of beschadigd is.

10.7 Niet onder de garantie vallen voorts gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:

 1. Onoordeelkundige behandeling door de Afnemer;
 2. Onjuiste opslag door de Afnemer waardoor het geleverde bijvoorbeeld blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, licht, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag;
 3. Verlies/slijtage door normaal gebruik;
 4. Gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de bij het Product verstrekte richtlijnen en specificaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor het Product geleverd is;
 5. Het naleven van enig overheidsvoorschrift.

10.8 Gedurende de periode waarin Afnemer in verzuim is ter zake enige verplichting jegens nemPRO/Bioresonantie.nl, is nemPRO/Bioresonantie.nl niet gehouden tot het verlenen van enige vorm van garantie.

Artikel 11: Herroeping
11.1 Indien Afnemer een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan hij de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

11.2 Tijdens de in lid 1 van dit artikel genoemde 14 dagen zal de in lid 1 van dit artikel genoemde Afnemer zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

11.3 Als de in lid 1 van dit artikel genoemde Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op andere ondubbelzinnige wijze schriftelijk aan nemPRO/Bioresonantie.nl.

11.4 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in voornoemd lid bedoelde melding, zendt de in lid 1 van dit artikel genoemde Afnemer het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) nemPRO/Bioresonantie.nl.

11.5 De in lid 1 van dit artikel genoemde Afnemer zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de nemPRO/Bioresonantie.nl verstrekte instructies.

11.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de in lid 1 van dit artikel genoemde Afnemer.

11.7 De in lid 1 van dit artikel genoemde Afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

11.8 nemPRO/Bioresonantie.nl vergoedt alle betalingen van de in lid 1 van dit artikel genoemde Afnemer voor het Product binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de in lid 1 van dit artikel genoemde Afnemer hem de herroeping meldt. Tenzij nemPRO/Bioresonantie.nl aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de in lid 1 van dit artikel genoemde Afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Artikel 12: Klachten
12.1 Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door Afnemer bij levering van het Product op de bij ontvangst te tekenen vrachtbrief, pakbon of chauffeurslijst gespecificeerd te worden. Een beroep op dergelijke onvolkomenheden of tekortkomingen kan niet op een later moment aan nemPRO/Bioresonantie.nl tegengeworpen worden.

12.2 Afnemer dient alle overige klachten binnen veertien dagen nadat hij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijze had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen de vervaltermijn uit artikel 21 van deze algemene voorwaarden, na levering van het Product, via het e-mailadres: info@nemPRO/Bioresonantie.nl.nl per e-mailbericht aan nemPRO/Bioresonantie.nl te melden.

12.3 De vorenbedoelde melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat nemPRO/Bioresonantie.nl in staat is binnen 14 dagen adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. Bij het uitblijven van een dergelijke melding wordt Afnemer geacht het geleverde Product te hebben goedgekeurd.

12.4 In ieder geval zal de beoordeling of het Product beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen, plaatsvinden naar de toestand waarin het Product verkeerde op het tijdstip van levering. Het Product waarover door Afnemer is geklaagd, dient door Afnemer zorgvuldig, ongebruikt en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van nemPRO/Bioresonantie.nl voor nader onderzoek, door nemPRO/Bioresonantie.nl of een door nemPRO/Bioresonantie.nl aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld. Alle gemaakte kosten van het door nemPRO/Bioresonantie.nl dan wel door een door nemPRO/Bioresonantie.nl aangewezen derde verrichte onderzoek zijn voor rekening van Afnemer, indien en voor zover de klachten ongegrond blijken te zijn.

12.5 Indien Afnemer met inachtneming van dit artikel klaagt en zijn klacht betrekking blijkt te hebben op een aan nemPRO/Bioresonantie.nl toe te rekenen tekortkoming, zal nemPRO/Bioresonantie.nl, te harer keuze:

 1. Hetzij overgaan tot herstel van het Product;
 2. Hetzij het betreffende Product vervangen, waarna het te vervangen Product eigendom van nemPRO/Bioresonantie.nl blijft/wordt;
 3. Afnemer dient nemPRO/Bioresonantie.nl hiertoe een redelijke termijn te gunnen. Alle gemaakte kosten van de door nemPRO/Bioresonantie.nl dan wel door een door nemPRO/Bioresonantie.nl aangewezen derde verrichte herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van Afnemer.

12.6 Na de gegeven melding ter zake een geconstateerde onvolkomenheid of tekortkoming, heeft Afnemer de plicht al het mogelijke te doen om de schade voor hemzelf, nemPRO/Bioresonantie.nl en/of een derde te beperken en beperkt te houden.

12.7 Niet als een tekortkoming of onvolkomenheid in de zin van dit artikel zal worden gezien een tekortkoming of onvolkomenheid ontstaan door normale slijtage, dan wel door Afnemer, of een door hem ingeschakelde derde, uitgevoerd(e):

 1. Onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik/onderhoud/reparatiewerkzaamheden;
 2. Aanpassing/verplaatsing zonder toestemming nemPRO/Bioresonantie.nl;
 3. Handeling in strijd met, al dan niet door de overheid opgelegde, veiligheidsnormen.

12.8 Klachten schorten de betalingsverplichting van Afnemer op geen enkele wijze op.

12.9 Op Afnemer rust de bewijslast dat het Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst.

12.10 Aan het in het dit artikel genoemde, kan Afnemer geen rechten ontlenen indien en voor zover hij tegenover nemPRO/Bioresonantie.nl tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

12.11 Klachten over facturen dienen door de Afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum via het e-mailadres: info@nemPRO.nl per e-mailbericht aan nemPRO/Bioresonantie.nl te worden gemeld.

12.12 Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien Afnemer niet of niet geheel aan het hierin bepaalde voldoet, waarop Afnemer wordt geacht het Product in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1 Hoewel door nemPRO/Bioresonantie.nl aan de kwaliteit van het door haar geleverde de uiterste zorg wordt besteed, kan voor de afwezigheid van eventuele tekortkomingen niet worden ingestaan. Afnemer zal nemPRO/Bioresonantie.nl voor eventuele tekortkomingen of voor het gebruik door Afnemer van het geleverde op geen enkele wijze aansprakelijk houden. nemPRO/Bioresonantie.nl aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover uit dit artikel blijkt. Indien Afnemer een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is dit artikel van overeenkomstige toepassing indien en voor zover het zich verhoudt tot een eventuele wettelijke verplichting tot schadevergoeding van nemPRO/Bioresonantie.nl.

13.2 De totale aansprakelijkheid van nemPRO/Bioresonantie.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de verbintenis tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot een maximaal bedrag van 50% van de voor die prestatie bedongen Prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale schadevergoeding voor directe schade meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van nemPRO/Bioresonantie.nl wordt uitgekeerd. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt, voor zover Afnemer deze directe schade aantoont, uitsluitend verstaan:

 1. De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
 2. De redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt om de prestatie van nemPRO/Bioresonantie.nl aan de gesloten Overeenkomst te laten beantwoorden, indien en voor zover Afnemer allereerst van de in de artikelen 10 en 12 en – indien van toepassing – artikel 11 van deze algemene voorwaarden genoemde mogelijkheden gebruik heeft gemaakt;
 3. De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

13.3 De totale aansprakelijkheid van nemPRO/Bioresonantie.nl voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van nemPRO/Bioresonantie.nl wordt uitgekeerd.

13.4 Uitgesloten van aansprakelijkheid van nemPRO/Bioresonantie.nl is indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.

13.5 nemPRO/Bioresonantie.nl is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de herroeping van een Aanbod.

13.6 nemPRO/Bioresonantie.nl is niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van het door nemPRO/Bioresonantie.nl geleverde Product.

13.7 Buiten de in lid 2 en lid 3 van dit artikel genoemde gevallen is nemPRO/Bioresonantie.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, tenzij ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van nemPRO/Bioresonantie.nl en in dat geval beperkt tot de schade als bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit artikel, ongeacht de grond waarop een actie tot vergoeding van die schade wordt gebaseerd.

13.8 Afnemer kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden heeft geklaagd en hij nemPRO/Bioresonantie.nl, voor zover nodig – onder het stellen van een redelijke termijn – schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nemPRO/Bioresonantie.nl ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.

13.9 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Artikel 14:  Vrijwaring
14.1 Afnemer – indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft – vrijwaart nemPRO/Bioresonantie.nl voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door Afnemer van deze algemene voorwaarden of specifieke voorschriften van nemPRO/Bioresonantie.nl, dan wel het niet afdoende informeren door Afnemer van derden-gebruikers bij het gebruik van het product, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door Afnemer niet afkomstig van nemPRO/Bioresonantie.nl. In dergelijke gevallen is voornoemde Afnemer verplicht alle schade die nemPRO/Bioresonantie.nl lijdt te vergoeden.

Artikel 15: Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van nemPRO/Bioresonantie.nl uit de Overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan nemPRO/Bioresonantie.nl kunnen worden toegerekend. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend, ziekte en/of stakingen van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeel van nemPRO/Bioresonantie.nl en/of Afnemer en/of derden, overheidsmaatregelen of –regelgeving, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), oproer, molest, brand, overstroming, aardbeving en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

15.2 Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is nemPRO/Bioresonantie.nl bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of (direct) te ontbinden. Indien als gevolg van de overmacht de opschorting langer dan zes maanden duurt, dan is Afnemer bevoegd nemPRO/Bioresonantie.nl voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de Overeenkomst te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, dan is Afnemer slechts bevoegd de Overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij (gedeeltelijke) ontbinding ontstaan er geen ongedaanmakingsverbintenissen of verplichtingen tot schadevergoeding.

15.3 Indien nemPRO/Bioresonantie.nl de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst.

15.4 Indien nemPRO/Bioresonantie.nl de Overeenkomst wegens overmacht ontbindt, is nemPRO/Bioresonantie.nl gerechtigd te factureren voor zover ten tijde van het intreden van de overmacht de Overeenkomst reeds was uitgevoerd. Daaronder vallen in ieder geval alle op dat moment in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst reeds gemaakte kosten. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.

Artikel 16: Opschorting en ontbinding
16.1 Naast de voornoemde overmachtsituaties is nemPRO/Bioresonantie.nl bevoegd de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten, indien Afnemer enige opeisbare verbintenis jegens nemPRO/Bioresonantie.nl niet is nagekomen, dan wel indien nemPRO/Bioresonantie.nl in redelijkheid kan verwachten dat Afnemer zijn verbintenis(sen) jegens nemPRO/Bioresonantie.nl niet zal nakomen. In die gevallen zal nemPRO/Bioresonantie.nl niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan Afnemer. Indien Afnemer een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is het in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing indien en voor zover het zich verhoudt met het bepaalde in Boek 3, afdeling 5 titel 5, van het Burgerlijk Wetboek.

16.2 Afnemer – indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft – is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens nemPRO/Bioresonantie.nl op te schorten.

16.3 nemPRO/Bioresonantie.nl is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer indien:

 1. Afnemer zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt;
 2. Een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) Afnemer;
 3. Door Afnemer het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) Afnemer;
 4. Met betrekking tot alle of een deel van Afnemers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor;
 5. Afnemer surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
 6. Door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Afnemer de vestiging heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Afnemer zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit  Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
 7. Een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van Afnemer wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
 8. Afnemer een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;
 9. De ondernemingsactiviteiten van Afnemer feitelijk worden gestaakt;
 10. Afnemer zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.

16.4 In alle gevallen waarin Afnemer er serieus rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens nemPRO/Bioresonantie.nl niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dat geval is nemPRO/Bioresonantie.nl eveneens bevoegd de  Overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals bepaald in lid 3, aanhef, van dit artikel.

16.5 Opschorting of ontbinding op grond van dit artikel is niet mogelijk in het geval dat het Product op verzoek van Afnemer is aangepast dan wel op verzoek van Afnemer door nemPRO/Bioresonantie.nl is ingekocht. In deze gevallen is Afnemer gehouden het Product af te nemen en nemPRO/Bioresonantie.nl voor de gehele overeengekomen koopprijs te voldoen.

16.6 In andere situaties dan onder 3 van dit artikel benoemd, kan de Overeenkomst slechts worden beëindigd met wederzijds goedvinden.

16.7 Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintenissen. In afwijking van het voorgaande heeft ontbinding tot gevolg dat:

 1. Afnemer per direct in verzuim is en alle vorderingen van nemPRO/Bioresonantie.nl onmiddellijk opeisbaar zijn;
 2. Alle eigendommen van nemPRO/Bioresonantie.nl onmiddellijk dienen te worden geretourneerd.

Artikel 17: Geheimhouding
17.1 Afnemer verplicht zich om al wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hem het vertrouwelijke karakter bekend is of hij dit redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend te maken – waaronder begrepen via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is.

17.2 Afnemer verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting, zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel, met de voor of namens hem werkzame personen of door hen of Afnemer ingeschakelde derden overeen te komen.

17.3 nemPRO/Bioresonantie.nl heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door Afnemer en/of de voor hem werkzame personen en/of door hem ingeschakelde derden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden conform hetgeen is weergegeven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18:  Privacy
18.1 De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door Afnemer aan nemPRO/Bioresonantie.nl verstrekte Persoonsgegevens van Afnemer worden, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, door nemPRO/Bioresonantie.nl op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

18.2 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van een rechterlijke uitspraak, wet of regelgeving of voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst is vereist, dan wel indien nemPRO/Bioresonantie.nl van overheidswege verzocht wordt persoonsgegevens van Afnemer te verstrekken.

Artikel 19:  Contract overname
19.1 nemPRO/Bioresonantie.nl is te allen tijde gerechtigd al haar rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien Afnemer een rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft. Afnemer is hiertoe slechts gerechtigd nadat nemPRO/Bioresonantie.nl hiertoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 20: Monsters, modellen en intellectuele eigendomsrechten
20.1 Monsters, modellen en voorbeelden die door of namens nemPRO/Bioresonantie.nl aan Afnemer zijn getoond en/of verstrekt, gelden enkel als voorbeelden. Dit is slechts anders indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het te leveren Product daaraan gelijk zal zijn.

20.2 Kosten van monsters, modellen en/of voorbeelden (waaronder tevens begrepen administratie , verpakkings- en verzendkosten) komen voor rekening van Afnemer.

20.3 nemPRO/Bioresonantie.nl is bevoegd een Product te leveren dat afwijkt van de monsters, modellen en/of voorbeelden zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, indien het gaat om wijzigingen in het te leveren Product, de verpakking of bijbehorende documentatie, die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of als het geringe wijzigingen van het Product betreft, die een verbetering betekenen.

20.4 De door de nemPRO/Bioresonantie.nl verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 21: Verval van recht
21.1 Iedere vordering jegens nemPRO/Bioresonantie.nl die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst vervalt in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij dwingendrechtelijk een andere termijn geldt, te rekenen vanaf de dag van levering van het Product.

Artikel 22:  Toepasselijke recht en bevoegde rechter
22.1 Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.

22.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

22.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen hen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.